METODOLOGIA


La llar d’infants l’Espurna s’identifica amb una línia metodològica basada en l’experimentació, la  manipulació i el joc com elements claus de l’aprenentatge dels infants.

Partim sempre de tenir en compte el desenvolupament integral i psicològic del nen/a en les diferents programacions i nivells i en l’adaptació a la llar, per tant respectem el ritme evolutiu de cada infant, intentant fer una pedagogia que s’adapti al nen/a.

Treballem a través de projectes, no treballem amb fitxes, pensem que l'anticipació d'aprenentatges instrumentals d'acord amb Loris Malaguzzi, és quelcom perillosíssim ja que roba els temps que la natura ha donat a la infància empenyent-la cap a una serie d'aprenentatges merament instrumentals amb el risc de perdre la seva iniciativa i la seva cultura en la forma original de veure el món.
Es treballa d’una manera global, ja que en aquestes edats, els aprenentatges parteixen de l’entorn més proper a l’infant, i aquest entorn és, als seus ulls, concebut com un tot.

A través d’aquest mètode global, a partir dels interessos reals dels infants es potencia el major nombre possible de relacions entre el que  ja coneix i la nova informació. La metodologia que s’utilitzi es caracteritzarà per ser una metodologia activa i globalitzadora, relacionant els continguts amb la seva realitat més propera.


Treballem el període d’adaptació com un temps essencial i important per a l’adaptació dels infants a la llar. Donant a cada nen i nena un acolliment afectiu i comprensiu, buscant una relació personal i individualitzada, per poder arribar a sentir-se acceptat i a gust a l’escola.

Les activitats formatives  a la llar d’infants comencen des del moment en què l’infant entra a la llar i s’acaben quan se’n va; per tant, tot és activitat-aprenentatge. Tots els espais i temps de l'escola infantil són privilegiadament educatius.
Totes les àrees es van treballant sempre i durant tot el curs, no tan sols en unes activitats concretes, sinó també en el fer de cada dia: el menjar, el dormir, el canvi de bolquers,...

Donem importància al joc en l'educació de l'infant.
"El joc de l'infant consisteix a "perdre el temps", a perdre's en el temps, a trobar-se amb el món mitjançant una relació excitant, plena de misteri, de risc i d'aventura. I el motor d'aquesta acció és el més potent que coneixem els éssers humans: el plaer. Per això un infant, quan juga de debò, pot oblidar-se fins i tot de menjar." 
Francesco Tonucci

Procurem desenvolupar en els nens/es l’esperit crític i la capacitat de saber escoltar, de la mateixa manera que fomentem en els nens/es una actitud de curiositat mitjançant la comunicació, la manipulació i l’experimentació a través de les diferents activitats. Per tant, donem suport al coneixement científic de l'infant.   
Segons Emmi Pikler, quan el nen/a actua per la seva pròpia iniciativa i interès, aprèn i adquireix capacitats i coneixements molt més sòlids, que si se li intenta inculcar des de l'exterior aquests mateixos aprenentatges.


La intervenció de la persona educadora ha d’anar adreçada a facilitar que l’infant pugui desenvolupar les seves capacitats, que es creï un concepte positiu d’ell mateix, i que s’afavoreixi una conducta progressivament autònoma.És una metodologia en que es fomenten actituds positives envers els aprenentatges, tot estimulant la curiositat i l’interès per explorar i descobrir;  és a dir, consolidant les bases perquè els  infants trobin el gust per aprendre, a través d'activitats, tan lliures com organitzades que influeixin de forma positiva en l'adquisició de seguretat, autoimatge i autoestima.


En el nostre treball del dia a dia, partim d’una relació molt estreta amb les famílies, ja que l’educació dels infants és una tasca compartida entre totes dues parts. Les famílies participen activament a través de diferents activitats.


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CANÇONS DE TARDOR