DOCUMENTS DEL CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, Cinta Sabaté Curto,  Directora de la Llar d’Infants l’Espurna i 
……………………………………………………………………………………
mare/pare/tutor-a de l’infant ………………………………………………………………........
reunits a  la localitat de l’EMD de Jesús amb data ………………………., conscients que l’educació d’infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part de la llar d’infants:
1.         Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’infant.
2.         Vetllar per fer efectius els drets de l’infant en l’àmbit escolar, vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants.
3.         Respectar al nen/a com a persona, estimar-lo i gaudir amb ell/a de la seva infància.
4.         Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família.
5.         Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament  del centre
6.         Mantenir comunicació regular i habitual amb la família sobre l’evolució de l’infant.
7.         Oferir-li assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució de l’infant.
8.         Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’infant i mantenir-ne informada la família.
9.         Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació  que formuli la família.
10.     Fomentar espais de trobada, per establir i afavorir els vincles comunicatius i participatius entre la família i la llar d’infants.
11.     Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el seu contingut, en el termini màxim d’un any.

Per part de la família:
1.        Respectar el caràcter propi de la llar d’infants expressat en el projecte educatiu.
2.         Respectar les normes específiques de funcionament i organització del centre.
3.         Compartir amb la llar d’infants l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
4.         Adreçar-se directament a la llar d’infants per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
5.         Facilitar a la llar d’infants les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés educatiu.
6.         Respectar el procés d’adaptació i separació afectiva que han de dur a terme els 3 agents implicats: infant-família-educadores.
7.         Assistir a les reunions d’inici de curs i a totes les que des del centre se’ns convoqui, així com també, a les entrevistes individuals.
8.         Garantir els hàbits saludables, higiènics i alimentaris del fill/a, així com la puntualitat i assistència regular a la llar d’infants.
9.         Vetllar perquè el nostre fill o filla tingui sempre a la llar d’infants el material necessari per a l’activitat escolar (bates, pitets, got, tovallola,...).
10.     Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i instal·lacions i el compliment de les normes de la llar d’infants.
11.     Donar valor a la feina que es fa a la llar d’infants per part de l’equip educatiu i de la direcció i confiar en la seva bona pràctica.
12.     Revisar conjuntament amb la llar d’infants el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini d’un any.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Llar d’Infants l’Espurna                                                          La família
  (pare, mare o tutor/a)

      Signatura                                                                           Signatura                                                Jesús, ..............de ...........de ...............
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CANÇONS DE TARDOR